Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

O Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych.

 

Wartości, które wyznaczają etos naszej pracy to jakość, wiedza i rzetelności. W realizacji powierzonych nam zadań jesteśmy konsekwentni i skrupulatni. Każdą sprawę poddajemy szczegółowej analizie, tak by podjęte działania były optymalne. To pozwala nam efektywnie osiągać zamierzone cele. Dbamy również o jakość relacji z Klientami, mając świadomość, że wzajemna otwartość pozwala na lepsze zrozumienie sprawy. Jesteśmy dyskretni, wnikliwie słuchamy i dochowujemy tajemnicy powierzonych nam informacji. Przykładamy wielką wagę do postępowania w zgodzie z kodeksami etyki zawodów adwokata i radcy prawnego.

 

Zapraszamy do współpracy.

Obsługa przedsiębiorców

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym
 • windykacja należności od dłużników
 • tworzenie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, uchwał, zarządzeń)
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych
 • zastępstwo w sprawach przed sądem rejestrowym
 • zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • tworzenie oddziałów i nowych spółek, w tym zagranicznych

Windykacja

 • wysyłanie monitów i przedsądowych wezwań do zapłaty
 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia w drodze kontaktów telefonicznych, listowych oraz – w zależności od okoliczności – kontaktów bezpośrednich
 • zawieranie i monitorowanie porozumień w sprawie spłaty zadłużenia
 • przygotowanie pozwu o zapłatę oraz reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu sądowym
 • zastępstwo w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym we współpracy ze sprawdzonymi kancelariami komorniczymi gwarantującymi szczególne zaangażowanie w odzyskiwanie wierzytelności klienta
 • zgłaszanie wierzytelności i reprezentowanie interesów wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Nieruchomości

 • kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych nieruchomości, w tym obsługa procesów budowlanych i sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów z zakresu prawa budowlanego
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami
 • reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie)
 • reprezentowanie w sprawach eksmisyjnych i w sprawach o ustalenie prawa do lokalu mieszkalnego

Spadki

 • stwierdzanie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • odrzucanie spadku
 • podważanie ważności testamentu bądź niektórych rozrządzeń testamentowych
 • ustalanie ważności testamentu ustnego
 • dochodzenie zachowku i obrona przed żądaniami zachowku
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia
 • prowadzenie negocjacji ze współspadkobiercami w ramach umownego działu spadku
 • zastępstwo przed sądem w sprawach o dział spadku
 • prowadzenie spraw o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego
 • dochodzenie wykonania zapisów i poleceń testamentowych
 • ustalanie niegodności dziedziczenia,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku

Oddłużenia

 • negocjowanie z wierzycielami i firmami windykacyjnymi porozumień i ugód w przedmiocie ustalenia indywidualnych warunków spłaty zadłużenia
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniach prowadzonych przez organy egzekucyjne
 • pomoc w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

Postępowania administracyjne

 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych związanych ze sprawami administracyjnymi
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi

Prawo pracy

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów dotyczących cywilnoprawnych form zatrudnienia, w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracę oraz umów o zakazie konkurencji
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy i innych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy
 • reprezentowanie pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy
 • prowadzenie w imieniu pracownika spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, wypłatę zaległego wynagrodzenia, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych itp.
 • dochodzenie odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami
 • pomoc w dochodzeniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym przygotowanie odwołań oraz pism sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prawo rodzinne

 • rozwody i separacje
 • zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego zarówno na drodze polubownej jak i sądowej
 • rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i ustaleniu kontaktów z dzieckiem (przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka, wydanie dziecka, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej)
 • alimenty (przyznanie świadczeń alimentacyjnych, podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów)
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
   

Zbigniew Dal

radca prawny
tel. +48 608 464 576 | e-mail: z.dal@dkplegal.pl

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2010 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw zdobyte w trakcie zatrudnienia w Dziale Prawnym jednego z wiodących polskich producentów z branży FMCG.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym (zwłaszcza w obszarze zobowiązań umownych, nieruchomości i spadków) oraz prawie gospodarczym.

 

Włada biegle językiem czeskim.

 

Kamil Kensoń

adwokat
tel. +48 601 051 064| e-mail: k.kenson@dkplegal.pl

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013 – 2015 wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, od 2016 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Doświadczenie zawodowe zdobył w jednej z warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w tym m.in. autoryzowanych dealerów samochodów i deweloperów. Podczas dotychczasowej praktyki rozwiązał mnóstwo problemów prawnych dotyczących różnych zagadnień wielu dziedzin prawa. Prowadził także z powodzeniem szereg spraw karnych. Podczas pracy angażuje się całkowicie w powierzone zadanie, starając się odnaleźć optymalne rozwiązanie.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

DAL & KENSOŃ sp.p.

 

ul. Słowackiego 7/1 (parter)

43-300 Bielsko-Biała

 

 

tel.: +48 508 980 117

mail: kancelaria@dkplegal.pl

 

 

Numer konta: 13 1050 1070 1000 0092 5193 0203

IBAN: PL 13 1050 1070 1000 0092 5193 0203

Kod BIC / SWIFT: INGBPLPW